Visie en Missie

Wij zijn als school ontwikkelingsgericht:

Ontwikkelingsgericht zijn wij als school omdat we willen dat ieder kind de mogelijkheden krijgt zich te ontwikkelen naar zijn of haar optimale niveau. Dit verschilt per kind. Daarom maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Parnassys en Onderbouwd in groep 1 en 2, zodat we de ontwikkeling van ieder kind nauwgezet kunnen volgen. We streven er naar om alle kinderen op hun eigen niveau van school te laten gaan.


We stimuleren als school dat de kinderen een mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid moeten ontwikkelen. Als school willen we de kinderen hier zo goed mogelijk in begeleiden.
Onderwijs is een zaak van leerkrachten en ouders samen. Daarom hechten wij aan de contacten met de ouders en stellen hun inbreng op prijs.

 

Naast de basisvakken, zoals rekenen, taal en spelling, bieden wij een zo breed mogelijk pakket van vakken aan. Bij alle vakken spreken we, naast cognitieve doelen, diverse andere vaardigheden aan.

 

Wij denken hierbij voornamelijk aan:

  • het bevorderen van de algemene ontwikkeling,

      (bijvoorbeeld geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs en techniek);

  • het bevorderen van de sociaal emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Wij vinden het van belang dat iedereen een positieve kijk hebben op zichzelf en met respect omgaan

met anderen. Met nadruk komen deze aspecten aan de orde tijdens de lessen in creatieve vakken en bewegingsonderwijs. Ook tijdens gezamenlijke vieringen wordt hier aandacht aan besteed.