MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 4 leden; twee leden namens de ouders en twee leden namens het schoolteam. De MR bespreekt met name alle zaken die het beleid van de school raken. Bijvoorbeeld aanstelling van personeel, het schoolplan, veranderingen van doelstellingen van de school. Het is een officieel ingesteld inspraakorgaan dat onder andere contacten onderhoudt met het bevoegd gezag en dat openheid en onderling overleg op school bevordert.

 

Samenstelling MR schooljaar 2022-2023

 

Jeroen Kruims

Voorzitter

oudergeleding


Jessica Tepper

actief lid en lid GMR 

oudergeleding


Anyta de Jong

actief lid

teamgeleding


Marijke Vrij

actief lid

teamgeleding